Lista aktualności Lista aktualności

5 kwietnia to Dzień Leśnika i Drzewiarza

Warto więc przypomnieć kilka informacji na temat lasów w Polsce i powstających z drzew produktów.

W Polsce lasów wciąż przybywa. Lesistość kraju została zwiększona z 21 proc. w roku 1945 do 29,5 proc. obecnie. Od roku 1995 do 2014 powierzchnia lasów zwiększyła się o 504 tys. ha. Podstawą prac zalesieniowych jest „Krajowy program zwiększania lesistości”, zakładający wzrost lesistości do 30 proc. w 2020 r. i do 33 proc. w 2050 r. Lasy Polski są bogate w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich ok. 65 proc. gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenach nizinnych i wyżynnych najczęściej występuje sosna. Rośnie ona na 60 proc. powierzchni leśnej w PGL LP oraz na 55 proc. lasów prywatnych i gminnych. W górach przeważa świerk (zachód) oraz świerk z bukiem (wschód). Dominacja sosny wynika ze sposobu prowadzenia gospodarki leśnej w przeszłości. Kiedyś monokultury (uprawy jednego gatunku) były odpowiedzią na duże zapotrzebowanie przemysłu na drewno. Takie lasy okazały się jednak mało odporne na czynniki klimatyczne. Łatwo padały również ofiarą ekspansji szkodników.

W polskich lasach systematycznie zwiększa się udział innych gatunków, głównie liściastych. Leśnicy odeszli od monokultur – dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. Dzięki temu w latach 1945-2014 powierzchnia drzewostanów liściastych na terenach PGL LP wzrosła z 13 do ponad 23,8 proc. Coraz częściej występują dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby.

W naszych lasach najczęściej występują drzewostany w wieku od 40 do 80 lat. Przeciętny wiek lasu wynosi 60 lat. Coraz więcej jest drzew dużych, liczących ponad 80 lat. Od końca II wojny światowej ich powierzchnia wzrosła z 0,9 mln ha do ponad 2 mln ha.

Dzięki zrównoważonemu modelowi gospodarowania lasem możliwe jest pozyskiwanie drewna z Polskich lasów przy jednoczesnym zwiększaniu jego zasobów. Powstające w ten sposób drewno jest surowcem odnawialnym, którego zasoby pozwalają na rozwój przemysłu drzewnego w Polsce. W tej gałęzi gospodarki zatrudnionych jest ponad 300 tyś. osób co stanowi 2,5 % wszystkich zatrudnionych w Polskiej gospodarce. W wyniku działalności przedsiębiorstw związanych z przerobem drewna wytworzony jest 2,3 PKB.  I nie tylko dają  one pracę setkom tysięcy osób, lecz także są motorem inwestycji i rozwoju innowacyjnych technologii.

Dzięki zrównoważonym metodom gospodarki leśnej drewno z Lasów Państwowych posiada międzynarodowe certyfikaty jakości drewna. Powstające z drewna produkty trafiają nie tylko do Polskich domów, ale są także chętnie kupowane w innych państwach. Polska jest największym w Unii Europejskiej producentem podłóg drewnianych, płyt MDF czy wyposażenia ogrodowego. Na dużą skalę produkujemy także, meble, stolarkę okienną, tarcicę, palety, płyty wiórowe, konstrukcje drewniane, domy z drewna. Drewno ma wiele zastosowań oszacowano, że jest ich ponad 30 tyś., także w takich dziedzinach przemysłu jak włókiennictwo, czy produkcja leków.