Lista aktualności Lista aktualności

Bielik majestatyczny władca leśnych przestworzy

Jest to największy ptak szponiasty występujący na terenach naszego kraju, w Europie przewyższają go jedynie Sępy. Dorosłe osobniki osiągają masę do 6 kg. a rozpiętość skrzydeł do 2,5m.

Na dzień dzisiejszy populację w naszym kraju szacuje na 1000-1400 par (dane z Komitetu Ochrony Orłów), choć jeszcze niedawno był to gatunek niemal wymarły. Spadek liczebności rozpoczął się w XIX w. głownie z powodu prześladowań ze strony ludzi. Kolejny drastyczny spadek nastąpił w latach 70 XX w. na skutek stosowania w rolnictwie środków na bazie DDT. Na szczęście od początku lat 80 odnotowuje się stopniowy wzrost liczebności. Jest to skutek objęcia ochroną strefową większości rzadkich ptaków drapieżnych gniazdujących w Polsce oraz szeroko zakrojonej edukacji społeczeństwa na temat roli drapieżników w ekosystemie. Ten majestatyczny ptak na miejsce przebywania wybiera tereny z dużą ilością zbiorników wodnych obfitujące w pokarm. Dzięki czemu na obszarze Nadleśnictwa Elbląg w zasięgu którego, znajduje się Zalew Wiślany, Jezioro Drużno, Zatoka Gdańska oraz Żuławy Wiślane obfitujące w liczne cieki wodne, możemy bardzo często obserwować tego podniebnego olbrzyma. W lasach Nadleśnictwa Elbląg aktualnie znajduje się 17 stref ochronnych wokół gniazd Bielików. Strefy wyznaczane są wokół ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową w tym także . Strefy są ustanawiane w różnej wielkości i okresie czasu w roku w zależności od gatunku, którego dotyczą. Ustanawiane są dwa rodzaje stref gatunkowych: strefa ścisła i strefa częściowa. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody w strefach ochronnych bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabrania się:

  • przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochrony, oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą;
  • wycinania drzew lub krzewów;
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie jest to związane z potrzebą ochrony poszczególnych gatunków;
  • wznoszenia obiektów, urządzeń i instalacji.