Lista aktualności Lista aktualności

Posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego

    W czwartek 29 listopada 2018r w Krynicy Morskiej odbyło się posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego (LKP) „Lasy Elbląsko-Żuławskie”. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej działalności oraz dyskusja na temat zarzadzania obszarami leśnymi Nadleśnictwa Elbląg, charakteryzującymi się  największym obciążeniem ruchem turystycznym.

    Oprócz członków Rady w posiedzeniu uczestniczył Dyrektor i pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg wraz z pracownikami.

    W trakcie posiedzenia Rady zaprezentowane zostało sprawozdanie na temat dotychczasowych działań zrealizowanych przez Nadleśnictwo Elbląg w okresie od ostatniego posiedzenia Rady oraz przedstawiono plany nadleśnictwa na najbliższy rok. Następnie poruszona została dyskusja dotycząca zarzadzania obszarami leśnymi, w pasie nadmorskim na Mierzei Wiślanej w zakresie udostępniania lasu dla turystów i utrzymania infrastruktury turystycznej.

Po części kameralnej wszyscy udali się nową ścieżką edukacyjną o tematyce ptasiej na „Górę Pirata”, gdzie zaprezentowana została wieża służąca obserwacji ptaków, jako przykład realizacji „Koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego Nadleśnictwa Elbląg. Omówiono też plany nadleśnictwa dotyczące rozwoju oferty turystyki ptasiej ( Birdwatching).

 

    Leśny Kompleks Promocyjny (LKP) jest obszarem o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym tworzonym w celu promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów przyrody w lasach, dla których działalność określona jest w jednolitym programie gospodarczo – ochronnym, opracowanym przez właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.