Asset Publisher Asset Publisher

Rowerem przez Mierzeję Wiślaną

Dzięki współpracy Gmin Krynicy Morskiej, Stegny i Sztutowa oraz Nadleśnictwa Elbląg powstała atrakcyjna trasa rowerowa prowadząca od ujścia Przekopu Wisły przez prawie całą Mierzeję Wiślną do Granicy Polski z Rosją w Piaskach

Trasa rowerowa postała w ramach projektu

„ Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej”

Stworzone ścieżki rowerowe przez trzy gminy nadmorskie i lokalne nadleśnictwo  utworzyły spójny, sieciowy produkt turystyczny Mierzei Wiślanej w ramach historycznego Bursztynowego szlaku, dodatkowo spójny z siecią EuroVelo 9, w Polsce R-9.       

 

Zapraszamy na szlaki turystyczne przechodzące przez teren gmin: Stegna, Sztutowo i Krynica Morska po gruntach będących w większości w zarządzie Nadleśnictwa Elbląg na odcinkach:

 

1)           Mikoszewo – Stegna: 14,80 km – Gmina Stegna;

2)           Sztutowo – Kąty Rybackie: 2,086 km – Gmina Sztutowo;

3)           Kąty Rybackie – Przebrno: 7,806 km – Gmina Sztutowo;

4)           Przebrno – Krynica Morska: 1,049 km – Gmina Miasta Krynica Morska;

5)           Krynica Morska – Piaski: 15,281 km – Gmina Miasta Krynica Morska.

Razem ponad 41 km.

 

W ramach projektu powstała również ścieżka dydaktyczna składająca się z tablic edukacyjnych na przebiegu szlaku  o następującej tematyce:

1)           Prom śródlądowy Mikoszewo- Świbno

2)           Rezerwat Przyrody- „Mewia Łacha”

3)           Jantar- Starorzecze

4)           Junoszyno – Torfowisko „Moczary”

5)           Stegna - Starorzecze z salwinią

6)           Rezerwat przyrody Kąty Rybackie

7)           Kąty Rybackie- Port morski nad Zalewem Wiślanym

8)           Skowronki – Szuwary nadzalewowe;

9)           Nowy Świat- Pozostałości punktu osadniczego;

10)         Przebrno – Brzezina bagienna

11)         Przebrno- Rezerwat przyrody „Buki Mierzei Wiślanej”

12)         Najwyższa ustabilizowana wydma w Europie  – „Wielbłądzi Garb”

13)         Piaski-  Klif Nadzalewowy

14)         Piaski- Mikołajkowe wydmy.

 

Lider projektu: Gmina Miasta Krynica Morska

Partnerzy:

Gmina Sztutowo

Gmina Stegna

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg

Zakres finansowy projektu:

Wydatki ogółem: 12 502 832,95 zł

Wydatki kwalifikowalne: 12 451 172,95 zł

Dofinansowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego: 8 715 821,06 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych

Dofinansowanie z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych: 1 555 444,12.zł.


Projekt ppoż

Nazwa projektu:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów – zwany potocznie projektem ppoż. jest realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

 

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 

Cele projektu:

Realizacja Projektu będzie dążyć do poprawy sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów, a w szczególności:

 • zwiększenia powierzchni obszarów leśnych objętej monitoringiem,
 • szybszego i dokładniejszego określenia miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejszego prognozowania zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenia czasu dotarcia jednostek LP i straży pożarnej na miejsce pożaru.

W ramach projektu będą realizowane następujące inwestycje:

Liczba urządzeń do celów ochrony przed pożarami lasów – 208 szt., w tym:

 •  Sprzęt do lokalizacji pożarów – 114
 •  Samochody – 67
 •  Doposażenie PAD – 16 
 • Stacje meteo -11
 • oraz wybudowanie lub zmodernizowanie 70 dostrzegalni

 

Planowane ekologiczne efekty Projektu:

 • zmniejszenie średniej powierzchni pożaru na terenach leśnych w stosunku do okresu bazowego, czyli lat 2012-2014 - o co najmniej 10%
 • zwiększenie liczby nowoczesnych jednostek sprzętowych umożliwiających wykrywanie, szybkie rozpoznawanie pożarów i prowadzenie akcji gaśniczych na 10 000 ha lasów na obszarze objętym projektem w stosunku do okresu bazowego, czyli lat 2012-2014 - o co najmniej 5%
 • koncentrację działań w nadleśnictwach o najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego – ponad 50% działań w ujęciu wartościowym będzie realizowane w nadleśnictwach należących do I KZPL
 • powierzchnia lasów, na której ograniczone zostanie ryzyko wystąpienia lub rozprzestrzeniania się pożarów – ok. 2,5 mln ha

 

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt Projektu: 43 096 737,50 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 30 000 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich: 25 500 000,00 PLN