Asset Publisher Asset Publisher

O turystyce na obszarach leśnych podczas konferencji w Elblągu

Opracowana przez gdyński Oddział BULiGL koncepcja zagospodarowania turystycznego obszaru LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie stała się podstawą do dyskusji nt kierunków takiego zagospodarowania lasów w całej Polsce.

 

      Pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dr. inż. Konrada Tomaszewskiego i Dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie, dr. inż. Janusza Dawidziuka zorganizowana została w Elblągu w dniach 20 i 21 września b.r. ogólnopolska konferencja nt. „Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego obszarów leśnych na przykładzie LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie".  Przywołany w tytule konferencji przykład to innowacyjne w skali kraju, uwzględniając obszar nim objęty, opracowanie sporządzone z inicjatywy Nadleśnictwa Elbląg a dotyczące lasów elbląskiego LKP. Jego realizacja, rozłożona w czasie na 20 lat, może być przykładem dla podobnych rozwiązań w całym kraju.

 

W konferencji, poza leśnikami z całej Polski, wzięli  udział przedstawiciele lokalnych samorządów i organizacji związanych z turystyką i rekreacją, naukowcy i działacze organizacji pozarządowych.

Jej merytoryczną część zainaugurował Mariusz Potoczny, nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg, który w tytule swojego referatu „Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego – zbędna czy konieczna" zawarł prowokujące pytanie na które nie udzielił odpowiedzi ale dostarczył słuchaczom informacji niezbędnych do samodzielnego jej sformułowania.  Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie należy pochylić się nad oceną stanu obecnego – mówi Mariusz Potoczny. A ten stan obecny to m.in. ograniczone rozpoznanie zagospodarowania, ruchu i atrakcyjności turystycznej oraz nieuporządkowana, chaotyczna infrastruktura będąca wynikiem działań wielu podmiotów bez wzajemnego porozumienia.  Genezą pomysłu stworzenia „Koncepcji …." była wyjątkowa lokalizacja terenów objętych administracyjnym zasięgiem nadleśnictwa oraz powstanie w grudniu 2011 roku Leśnego Kompleksu Promocyjnego.  Opracowania dokumentu podjęło się Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Gdyni, które w odpowiedzi na inicjatywę Nadleśnictwa Elbląg oraz RDLP w Gdańsku  przystąpiło do przetargu  o udzielenie zamówienia publicznego.  Ze szczegółami tworzenia opracowania  zapoznał uczestników konferencji Arkadiusz Kukliński, dyrektor gdyńskiego oddziału BULiGL. Wszystkie etapy prac jak i efekty końcowe prezentowane są na bieżąco na stronie internetowej projektu pod adresem http://elblag.turystyka.lasy.gov.pl/ .  Z najwyższym uznaniem dla wykonanej pracy wyrażał się dr Henryk Horbaczewski z Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, członek Rady Społeczno-Naukowej LKP. Podkreślił, że opracowanie może służyć jako podstawa działania w tej sferze dla niemal wszystkich podmiotów, którym nie są obce problemy gospodarczego rozwoju turystyki, organizacji społecznych jak i dla zwykłych ludzi z inicjatywą. Musi ono trafić do wszystkich gremiów samorządowych i tam przybrać formę lokalnych uchwał i lokalnych programów. Tylko wówczas będzie ono miało sens i przyniesie właściwy efekt – przekonywał Horbaczewski. O najważniejszych problemach i dylematach towarzyszących twórcom opracowania mówił zaproszony do współpracy prof. dr hab. Mariusz Kistowski, kierownik katedry Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego.  Generalnym dylematem, jego zdaniem,  przy sporządzaniu strategii rozwoju turystyki dla leśnych kompleksów promocyjnych jest, czy program powinien być sporządzany dla całego obszaru administracyjnego nadleśnictw obejmujących LKP czy tez powinien dotyczyć gruntów leśnych i ich sąsiedztwa, np. 500 m. W wielu przypadkach dostępność turystyczna lasów zależy od czynników zlokalizowanych poza lasami.

 

      O tym, że na turystykę i rekreację leśną  podobnie jak na leśnictwo należy patrzeć długoterminowo przekonywała Anna Pikus, naczelnik wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu w Dyrekcji Generalnej LP.  W swoim wystąpieniu zaprezentowała najnowsze trendy, kierunki i wyzwania w turystyce i rekreacji.  Zapoznała także słuchaczy z oczekiwaniami turystów wobec lasów i wyzwaniami stojącymi przed LP. Poinformowała o podejmowanych aktualnie i planowanych działaniach, które, jak powiedziała, powinny zakończyć się stworzeniem „Wielkiego szlaku leśnego" , który będzie kompleksową ofertą turystyczną LP z uwzględnieniem szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, obiektów dziedzictwa kulturowego w połączeniu z usługami noclegowymi i gastronomicznymi.

 

     Dr hab. inż. Emilia Janeczko z Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie przedstawiła przykłady udostępniania i zagospodarowania turystycznego lasu w wybranych krajach europejskich natomiast dr inż. Małgorzata Woźnicka z tej samej uczelni skupiła się na problemie możliwości zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie zagospodarowania rekreacyjnego obszarów leśnych. Zaprezentowała przy tym projekt nowego międzynarodowego logo dostępności miejsc i obiektów dla osób niepełnosprawnych (zdjęcie poniżej), które w najbliższej przyszłości zastąpi stosowaną dotychczas sylwetkę człowieka na wózku inwalidzkim.

Odchodząc od specyfiki turystyki i rekreacji leśnej Jolanta Ślesińska, sekretarz ZG PTTK w Warszawie przedstawiła historię powstawania szlaków turystycznych na ziemiach polskich i systemu ich oznakowania, który, w prawie niezmienionej formie, funkcjonuje w naszym kraju od roku 1935.

     Na zakończenie referatowej części konferencji Ewelina Sobańska z Nadleśnictwa Gdańsk zaprezentowała częściowe wyniki prowadzonych od jesieni 2015 r. wraz z wiedeńskim  uniwersytetem  BOKU (Uniwersität fűr Bodenkultur) badań ankietowych i pomiarów ruchu rekreacyjnego w lasach okalających trójmiejską aglomerację.

 

    Relaksacyjnym uzupełnieniem obrad był krótki recital fortepianowy w wykonaniu Marty Osowskiej-Utrysko, podczas którego usłyszeliśmy m.in.  poloneza A-dur  Fryderyka Chopina.

 

     Drugiego dnia konferencji jej uczestnikom podczas sesji wyjazdowej zostały zaprezentowane wybrane miejsca objęte opracowaniem w ramach koncepcji.